Právní služby

DAŇOVÉ PRÁVO

 • daňové poradenstvízastupování klientů před finančními a celními úřady

DĚDICKÉ PRÁVO

 • sepis závěti
 • zastupování v dědickém řízení

OBČANSKÉ PRÁVO

 • sepis, revize a připomínkování občanskoprávních smluv a zastupování klientů při jednání s druhou smluvní stranou
 • vymáhání pohledávek a dalších nároků
 • uplatnění nároků z odpovědnosti za vady, z náhrady škody či z bezdůvodného obohacení
 • zastupování klientů v občanském soudním řízení, před rozhodčím soudem, v exekučním či insolvenčním řízení

OBCHODNÍ PRÁVO

 • právní služby spojené se založením obchodních společností (sepis zakladatelských dokumentů a stanov, příprava návrhů do obchodního rejstříku, zastupování v řízení před rejstříkovým
 • soudem, živnostenským či finančním úřadem)
 • příprava a realizace fúzí
 • příprava a realizace likvidace společnosti
 • příprava a realizace valných hromad
 • řešení sporů z obchodněprávních závazkových vztahů

PRÁVO CENNÝCH PAPÍRŮ

 

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 • autorské právo (sepis smlouvy o dílo, licenční smlouvy, nakladatelské smlouvy, apod.)
 • právo průmyslového vlastnictví
 • právní poradenství v oblasti patentů, ochranných známek

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

 • komplexní příprava dokumentů pro prodej či koupi nemovitosti
 • zastupování před katastrálním úřadem
 • právní služby spojené s advokátní úschovou
 • právní poradenství v oblasti nájmu bytů či nebytových prostor
 • zastupování klientů v restitučních sporech
 • právní poradenství bytovým družstvům nebo společenství vlastníků jednotek
 • sepis

TRESTNÍ PRÁVO

 • obhajoba v trestním řízení
 • uplatnění nároků a zastupování poškozeného